Auteursrichtlijnen

1       Doel en omschrijving katern

F&P biedt de VFP een katern dat als platform kan dienen om VFP-specifieke expertise op gebieden als filosofische consultatie of coaching, socratisch gesprek, organisatiefilosofie en filosofie-onderwijs onder de aandacht van een breder publiek te brengen. F&P verschijnt vier keer per jaar.

Het VFP katern stelt zich ten doel om de lezer op de hoogte te houden van (internationale) ontwikkelingen in de FP en de VFP. De bijdragen moeten dus relevant zijn voor de filosofische praktijk. De bijdragen moeten niet louter theoretisch zijn, maar ook tonen wat er gebeurt in de FP, wat de relevantie is voor de FP en/of via het artikel zelf een werkvorm tonen.

Het VFP katern omvat 16 pagina’s. De katernredactie is zelfstandig en onafhankelijk van de F&P-redactie en het VFP bestuur. De katernredactie initieert en coördineert het schrijven van artikelen. Momenteel bestaat de redactie uit Reinskje Talhout  (030-293 25 56, talhout@planet.nl), Paul Troost (paul.troost@planet.nl) en Timon Meynen (06-83513404, timon.meynen@faidros.nl). U kunt hen benaderen met vragen of opmerkingen over het katern, bijdragen en mededelingen.

2       Soorten bijdragen

Uw bijdrage kan vallen in volgende categorieën, maar is hier niet toe beperkt. Omschrijf in dat geval wat voor soort bijdrage u in gedachten heeft. Met de redactie komt u het aantal woorden van uw bijdrage overeen.

 • Artikelen. Over verschillende aspecten van de filosofische praktijk, bijvoorbeeld over een bepaalde methodiek of praktijk.
 • IMPRESSIE /verslagen. Van bijv. congressen, symposia, themadagen.
 • Columns. Korte, prikkelende stukken over een bepaald aspect van, of door de bril van, de filosofische praktijk.
 • MEDEDELINGEN. Relevante berichten, informatie van en voor de lezers. Bijvoorbeeld over verenigingsactiviteiten
 • LITERATUUR. Een kritische bespreking of korte vermelding.
 • COMMENTAAR. Op een relevant feit of gebeurtenis.
 • REACTIE. Op een eerdere bijdrage in dit tijdschrift.
 • DENKGEREEDSCHAP. Over technieken en werkwijzen.
 • INTERVIEW. Met een FP die iets bijzonders te vertellen heeft.
 • DE PRAKTIJK. Casuïstiek met commentaar.
 • SIGNALEMENT. Van een ontwikkeling in werkveld of methodiek.

3       Deadlines voor kopij

Nummer 1: 1 november. Verschijnt in maart.
Nummer 2: 1 februari. Verschijnt in juni.
Nummer 3: 1 mei. Verschijnt in september.
Nummer 4: 1 augustus. Verschijnt in december.

4       Aanwijzingen voor auteurs

Bij voorkeur neemt men vantevoren contact op met de redactie en stuurt een opzet, zodat de redactie kan beoordelen of de bijdrage in de scope van het katern past, wat de omvang zou kunnen zijn en wanneer het geplaatst zou kunnen worden. In de opzet wordt o.a. behandeld:

 • invalshoek artikel/onderwerp
 • boodschap, zo concreet mogelijk (bijvoorbeeld in het geval van een praktijkomschrijving: wat doet u, wat is het filosofische aspect, wat zijn uw methoden, wat is het onderscheid met andere methoden, wie zijn uw clienten, hoe groot is uw praktijk, etc.)
 • doelgroep
 • soort bijdrage
 • aantal woorden
 • deadline en beoogde publicatiedatum

 4.1      Opbouw

Artikelen kunnen de volgende onderdelen bevatten:

Korte samenvatting van maximaal tweehonderd woorden.
Inleiding met aanleiding, probleemschets en vraagstelling,
inkadering, uitleg van sleutelbegrippen en indeling of opbouw van
de tekst.
Middenstuk: het eigenlijke verhaal, inzichtelijk en logisch qua opzet.
Uitwerking in getitelde paragrafen, eventueel onderverdeeld in
subparagrafen.
Afronding: samenvatting van het voorafgaande, conclusie en/of
aanbeveling.
Literatuurlijst, als in de tekst aan literatuur wordt gerefereerd.
 – Koppen

Artikelen en overige bijdragen zijn voorzien van een korte en bondige titel die de inhoud dekt, eventueel met een toelichtende ondertitel. Ook de (sub)paragrafen hebben een titel. In lange stukken tekst zijn tussenkopjes aan te bevelen.

Personalia
Onderaan een artikel vermeldt men enkele persoonsgegevens (2 à 3 regels) (eventueel met een correspondentie- of e-mailadres ter publicatie). Bij overige bijdragen teksten is vermelding van naam (eventueel met functie), plaats en e-mailadres voldoende.
Illustraties
Tekeningen, tabellen en grafieken dienen een duidelijke functie te
hebben in het betoog en worden voorzien van een bijschrift en nummer. Geef in de tekst aan waar ze precies moeten komen, met de naam tussen vierkante haken en een witregel erboven en eronder. Lever de illustraties liefst apart van het tekstbestand aan.
Noten
Gebruik noten met mate, alleen als de informatie niet past in het verhaal zelf. Geef ze aan met de voetnootfunctie in Word.
Referenties in de tekst
Paginaverwijzingen worden in de tekst aangegeven. Zo bijvoorbeeld: (Sartre 1943, p. 541); indien de verwijzing eenduidig is, kan het jaartal worden weggelaten; als de tekst verdergaat over dezelfde auteur, kan daarna met het paginanummer worden volstaan.
Literatuurlijst
Aan het eind van het artikel wordt dan een literatuurlijst toegevoegd, met als kop ‘Literatuur’.
Verwijzing naar een boek gaat op de volgende manier:
Sartre, Jean-Paul, L’Etre et le néant. Paris: Gallimard, 1943.
Verwijzingen naar artikelen als volgt: Wit, Th.W.A. de, “Een politiek van verdeeldheid. Over vriendschap en vijandschap”, Filosofie & Praktijk 16 (1995) 1, 28-45. Gebruik ook hier dubbele (“) aanhalingstekens.

4.2      Aanleveren

Aangeboden bijdragen worden als volgt opgemaakt:
– lettertype Verdana 12 punt
– enkele regelafstand
– inspringen bij een nieuwe alinea
– beperk het gebruik van witregels, gebruik deze slechts om een inhoudelijke breuk aan te geven tussen opeenvolgende alinea’s
– twee witregels vóór elke tussenkop, één daaronder (tussenkopjes zijn gewenst, maar dienen kort te zijn; beperk het gebruik van hiërarchische onderverdelingen (geen paragraaf IV-c-3 of paragraaf 1.3.2)
– In platte tekst is alleen cursivering toegestaan, gebruik geen commando’s als vet, onderstreept, inspringen e.d.
– langere citaten kunnen daarnaast worden weergegeven door gebruik te maken van inspringen.
Kopij voor een bijdrage voor het VFP katern in Filosofie & Praktijk
dient als Word-bestand naar de redactie van het tijdschrift te worden gestuurd, per e-mail: talhout@planet.nl , paul.troost@planet.nl en timon.meynen@faidros.nl.
Auteurs ontvangen bericht van ontvangst en informatie over de verdere gang van zaken.
Hoofdartikelen, inclusief noten en literatuur, zijn circa 3000 woorden. Bij overschrijding kan de auteur verzocht worden de tekst te bekorten en/of illustraties weg te laten.
De redactie gaat ervan uit dat de tekst niet eerder is gepubliceerd of
elders ter publicatie is aangeboden. Is dat wel het geval, dan moeten
hierover afspraken worden gemaakt.

4.3      Beoordeling

De redactie beoordeelt alle kopij aan de hand van criteria als:

 • goede leesbaarheid. Artikelen moeten jargon vermijden en bij voorkeur enigszins vlot geschreven zijn. De redactie kan aan de auteur voorstellen doen voor betere leesbaarheid, en in voorkomende gevallen ook artikelen weigeren omdat zij naar het oordeel van de redactie niet voldoende leesbaar zijn. Vakjargon en vreemde woorden worden zoveel mogelijk door Nederlandse woorden vervangen of nader verklaard voor de lezers. Probeer afkortingen in de tekst te vermijden. Wordt een bepaalde zaak of benaming gewoonlijk met een afkorting aangeduid, geef dan de eerste keer de naam voluit en de afkorting tussen haakjes erachter. Daarna kan volstaan worden met de afkorting. Citaten in vreemde talen worden zo veel mogelijk vermeden. Gebruik dubbele aanhalingstekens (“…”) voor citaten en enkele aanhalingstekens (‘…’) voor een citaat in een citaat, een citaat van een enkel woord, of voor woorden met een speciale status.
 • relevantie voor de doelstelling van het tijdschrift, redactiebeleid en lezerskring;
 • aansluiting bij andere publicaties, voor zover dit van belang is voor discussie;
 • onderbouwing van beweringen, interne consistentie, leesbaarheid en actualiteit.

De redactie beslist over publicatie van het artikel. Zodra de redactie een besluit heeft genomen over wel of niet publiceren, ontvangt de auteur bericht. Aan een positief besluit kunnen voorwaarden verbonden zijn. Mogelijk moet het artikel worden herschreven (de tekst wordt dan nogmaals beoordeeld).

4.4      Eindredactie

De eindredacteur redigeert de definitieve kopij. Auteurs ontvangen hun bewerkte bijdrage per e-mail ter correctie. Deze correctiefase is voor de puntjes op de i, niet voor ingrijpende veranderingen. Correcties kunnen in het toegestuurde bestand worden aangebracht en per e-mail geretourneerd. Hierna ontvangt de auteur geen drukproef meer.

4.5      Copyright

Auteurs behouden hun auteursrechten. Zij ontvangen geen honorarium maar wel drie exemplaren van het betreffende nummer voor een gepubliceerd artikel. Auteurs van andere bijdragen ontvangen één exemplaar. Extra nummers kunnen tegen betaling worden besteld bij uitgeverij Garant. Garant draagt zorg voor het versturen van de exemplaren.