Eind jaren 70 besloot een aantal filosofiestudenten in Amsterdam uit onvrede met de academische filosofie te onderzoeken hoe de filosofie weer een rol in de praktijk zou kunnen spelen. In 1984 werd de Amsterdamse Werkgroep filosofische praktijk opgericht. In 1985 werd de eerste introductiecursus filosofische praktijk gegeven en in 1987 opende Ad Hoogendijk als eerste Nederlander een filosofische praktijk in Amsterdam, kort daarop gevolgd door Eite Veening in Groningen. Zes jaar daarvoor had Gerd Achenbach in Duitsland de eerste filosofische praktijk ter wereld geopend.

In 1987 werd de eerste landelijke studiedag gehouden en ontstond het blad Filosofische Praktijk als middel voor theorievorming en informatie-uitwisseling. Op de landelijke studiedag van 22 oktober 1989 werd besloten tot de oprichting van de Vereniging voor Filosofische Praktijk. Al snel daarna werd Hotel de Filosoof geopend in Amsterdam en vanaf die tijd was het Hotel voor de VFP een vaste ontmoetingsplaats. Sinds 2009 is de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden zowel onze thuisbasis als de formele vestigingsplaats van de VFP geworden. Al onze themadagen, lezingen, workshops, cursussen en ledenvergaderingen worden tegenwoordig in het ISvW georganiseerd.

Belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van de VFP zijn de gedragscode voor filosofisch consulenten, de opleiding van filosofisch consulenten en socratisch gespreksleiders, de organisatie van het internationale congres voor filosofische praktijk (ICPP) in 1996 en 2010, en de publicatie van boeken over het filosofisch consulentschap (1998) en het socratisch gesprek (2003).