Algemene info over Werkgroepen

Alle activiteiten van de Vereniging Filosofische Praktijk – de VFP – worden georganiseerd door de leden zelf, waarbij het bestuur zoveel mogelijk faciliteert. Bijvoorbeeld voor het regelen van de ruimte op het ISVW of een bijdrage in de kosten. Alleen de ledenvergaderingen worden door het bestuur zelf uitgeschreven.

Voor alle activiteiten is een speciale werkgroep verantwoordelijk. Hieronder vind je het overzicht van de huidige, actieve werkgroepen.

Heb je zelf een idee voor een werkgroep, stuur dan een enigszins uitgewerkt voorstel naar het bestuur. De nieuwe werkgroep moet in ieder geval iets te maken hebben met filosoferen in de praktijk.

Netwerk Existentiële Filosofie

Het Netwerk Existentiële Filosofie (NEF) biedt een podium aan praktiserende filosofen, counselors en coaches die te maken hebben met existentiële vragen en die elkaar vanuit verschillende professionele achtergronden wijsgerig willen verrijken. Lees verder

Netwerk Existentiële Filosofie

Intervisie socratisch gesprek

Onder de noemer van Intervisie socratisch gesprek vindt een aantal keren per jaar een intervisie voor socratisch gespreksleiders plaats op het ISVW. Deelname staat open voor leden die een volwaardige opleiding tot socratisch gespreksleider hebben gevolgd. Contactpersoon is Timon Meynen, timon.meynen@faidros.nl. Lees meer

Intervisie Socratisch Gesprek

Werkgroep theorievorming van de socratische gespreksvoering

Besloten werkgroep. Contactpersoon: ….

Werkgroep theorievorming van de socratische gespreksvoering

Werkgroep VFP-dag

Voor de organisatie van een nieuwe jaarlijkse dag: de ‘Dag van de filosofische praktijken’ ofwel de VFP-dag. Het idee is dat op deze dag bestaande filosofische praktijken worden belicht. Bijvoorbeeld in de vorm van een lezing, een interactieve presentatie, workshop of een een-op-een-sessie. De werkgroep is voor het seizoen 2021-2022 voltallig. Contactpersoon is Robert Keurntjes, secretatis@verenigingfilosofischepraktijk.nl.

Tijdelijke werkgroep: WBTR-commissie

Deze commissie toetst de bestaande statuten aan de nieuwe eisen die de gelijknamige wet stelt aan verenigingen per 1 juli 2021. Deze werkgroep is voltallig. Contactpersoon: Robert Keurntjes, robert.keurntjes@verenigingfilosofischepraktijk.nl

Werkgroep in oprichting: Redactieraad Vereniging Filosofische Praktijk

De redactieraad wil het publiceren van interessante filosofische teksten door leden stimuleren. Mocht je interesse hebben of suggesties voor deze werkgroep, stuur een mailtje naar contactpersoon: Peter Schmitz, redactie@verenigingfilosofischepraktijk.nl

Werkgroep in oprichting: Filosofen met een praktijk

Binnen deze werkgroep willen wij uitwisseling stimuleren over het filosofisch een-op-een-gesprek, en om elkaars praktijk te bezoeken. Leden die zich hier actief voor willen inzetten, kunnen zich melden bij het bestuur: bestuur@verenigingfilosofischepraktijk.nl.

Werkgroep in oprichting: Praktisch filosofen als geestelijk verzorger

De werkgroep Praktisch filosofen als geestelijk verzorger gaat onderzoeken of en zoja hoe praktisch filosofen ook in aanmerking komen voor de subsidieregeling voor geestelijke verzorging. Alsmede of ze ook geaccrediteerd kunnen worden door de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers, de SKGV. Contactpersoon Peter Schmitz, redactie@verenigingfilosofischepraktijk.nl

Werkgroep in oprichting: Stoïcijnse werkgroep VFP

De Stoïcijnse filosofie neemt in populariteit snel toe. Niet alleen de schaatser Marc Tuitert is er beter door geworden, volgens eigen zeggen, maar ook in de psychotherapie is de cognitieve therapie, beïnvloed door het stoïcijns denken, wijd verspreid. Zo worden ideeën daaruit her en der gebruikt op een instrumentele of praktische manier zonder aandacht voor de bredere filosofie.

In deze werkgroep willen we de Stoïcijnse filosofie in alle opzichten recht proberen te doen, en proberen toe te passen, door:
– ideeën uit de stoïcijnse filosofie samen bestuderen, het doordenken en het actualiseren ervan
– oefeningen en werkvormen daaruit uitproberen
– de maatschappelijke, sociale en politieke relevantie van de stoïcijnse filosofie onderzoeken
– vormen van stoïcijns consulentschap, stoïcijns coachen e.d. belichten en uitproberen
– de stoïcijnse filosofie te laten zien als mogelijke inspiratiebron voor filosofisch consulenten.

De Stoïcijnse werkgroep wil al die mensen die gefascineerd zijn door de stoïcijnse filosofie een platform bieden om samen aandacht te besteden aan dit onderzoeksterrein. Met name gaat het dan om de Romeinse stoa: Seneca, Marcus Aurelius en Epictetus. Dit door bijeenkomsten te houden, workshops te organiseren en artikelen te schrijven.

Heb je vragen? Belangstelling? Wil je meedoen? Neem dan contact met ons op:

Dennis de Gruijter
info@stadsfilosoofgouda.nl
www.doendoordenken.nl

Ronald Wolbink
r.wolbink@gmail.com
www.ronaldwolbink.nl

Werkgroep in oprichting: Filosofische Praktijk Medisch & Gezondheidszorg

De vereniging VFP biedt afdelingen met onderdak voor socratisch gespreksleiders, filosofisch consulenten, organisatiefilosofen, voor filosofie en onderwijs en er is een afdeling voor filosofie voor kinderen in de maak.

Er lijkt nog geen groep te zijn met een specialisatie voor medici en de gezondheidszorg. Daar wil ik graag uw interesse voor peilen.

Waarom medisch en gezondheidszorg?
Artsen, verpleegkundigen, apothekers, psychiaters en psychologen. Ze werken dag in dag uit in de zorg: een complex werkveld waar iedere enkeling vroeg of laat te maken krijgt met kwetsuren, ziekte, genezing en dood.

Wie ervoor werkt kent vaak de ‘roeping’: alle mooie en waardevolle kanten van het vak. Maar ook de last van levenslange loopbanen, en de medisch-ethische verwikkelingen die tot denken stemmen. Dit geeft natuurlijke spanningen met de bedrijfsmatige doelstellingen, administratie, financiering of wet- en regelgeving. Voor een individu kan het gaan schuren of tot gewetenskwesties leiden.

Tegelijk is de medische zorg een historisch en collectief verworven goed. Je zou een goede zorg een blijk van cultuur en beschaving kunnen noemen. Het omvat een maatschappelijke ordening met beroepsgroepen voor specialisaties, instituten, met wettelijke waarborgen, voortgestuwd door onderzoek en wetenschap. Wie in de zorg werkt krijgt steevast met complexe overwegingen te maken. Maar onder de druk van dagelijks werk zegt menigeen ‘ik heb geen tijd om na te denken’. Terwijl het motortje van vragen blijft draaien.

Eerste proef geslaagd
Met ‘Tijd voor Reflectie’ heb ik in 2020 een filosofische praktijk specifiek voor deze groep in het leven geroepen. Er is behoefte aan, zo blijkt uit een jaar proefdraaien. De uitkomsten worden zeer gewaardeerd, wat blijk geeft dat het verder mag groeien. Daarom zet ik nu de volgende stap in samenwerking met de VFP.

Interesse?
Ik ben op zoek naar mensen, filosofen, artsen, apothekers, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, bestuurders en onderzoekers die hier verder op willen reflecteren en dit willen bespreken in een nog op te richten werkgroep.

Heeft u interesse?

Meldt u dan bij:
Marco D’Agata
06 39 40 0555)
marco.dagata@tijdvoorreflectie.nl
www.tijdvoorreflectie.nl

of
Peter van Hooft
voorzitter@verenigingfilosofischepraktijk.nl